REGULAMIN Kart podarunkowych Pixers

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży oraz korzystania z Kart Podarunkowych, sprzedawanych przez Artists Society LTD oraz określa prawa i obowiązki Nabywcy oraz Użytkownika.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – spółka Artists Society LTD. Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines.
  2. Karta Podarunkowa zwana również Voucherem to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do jego wykorzystania za pośrednictwem serwisu transakcyjnego pixers.pl, o wartości równej nominałowi wskazanemu na Voucherze, posiadający unikalny kod pozwalający na zakup Usługi Graficznej oferowanej w serwisie transakcyjnym pixers.pl;
  3. Nabywca – osoba fizyczna (która ukończyła 18 lat), w tym konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w zamian za przekazanie środków pieniężnych na konto Wydawcy w wysokości równiej wartości nominalnej Vouchera otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.
  4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej.
  5. Usługa Graficzna – usługa projektowania graficznego świadczona w ramach serwisu transakcyjnego pixers.pl. i na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Usługi Graficznej.
  6. Regulamin Sprzedaży Usługi Graficznej – Regulamin zawierający warunki sprzedaży Usługi Graficznej przez Wydawcę, dostępny w serwisie transakcyjnym pixers.pl pod nazwą: Terms of Services provided by Artists Society LTD.
  7. Serwis transakcyjny pixers.pl - serwis internetowy funkcjonujący pod domeną www.pixers.pl, umożliwiający dokonanie zakupu Usługi Graficznej lub Karty Podarunkowej.
  8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sprzedaży Usługi Graficznej.

§ 2

 1. Zakup Vouchera następuje poprzez serwis transakcyjny pixers.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przesłania Vouchera na wskazany przez Nabywcę adres e-mail za określonym wynagrodzeniem.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera oraz do realizacji Vouchera w okresie jego ważności.
 4. Z zastrzeżeniem § 4 us. 1 niniejszego Regulaminu, Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, ani na jakiejkolwiek przedmioty.
 5. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty/kradzieży Karty Podarunkowej, która została przesłana przez Wydawcę na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
 6. Data ważności Karty Podarunkowej wynosi 1 rok. Termin ten liczony jest od dnia przesłania Vouchera na wskazany przez Nabywcę adres e-mail. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Vouchera, pozostaną na nim niewykorzystane środki pieniężne, ich wypłata w postaci gotówki nie jest możliwa.
 7. Karta Podarunkowa może opiewać na różne kwoty nominalne, szczegółowo wskazane w serwisie transakcyjnym pixers.pl., przy czym w serwisie jest możliwość wskazania przez Nabywcę indywidualnie oznaczonej kwoty w granicach 25 zł do 99999 zł.

§ 3

 1. Karty Podarunkowe są sprzedawane wyłącznie w serwisie transakcyjnym pixers.pl., na zasadach obowiązujących i udostępnionych w tymże serwisie, a określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu oraz Polityce Prywatności.
 2. Po kliknięciu w pole „Do kasy” wyświetla się karta zamówienia Vouchera z formularzem danych osobowych, wyborem metody płatności oraz opcji dostawy Vouchera.
 3. Za Kartę Podarunkową można zapłacić: przelewem zwykłym lub e-przelewem lub też kartą płatniczą.
 4. Naciśnięcie pola „Zapłać bezpiecznie” oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, z tą chwilą dochodzi o zawarcia umowy o Kartę Podarunkową.
 5. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby Kartę Podarunkową przesłać na wskazany przez Nabywcę adres e-mail niezwłocznie (jednak nie dłużej niż w terminie 24 h) po dokonaniu pełnej zapłaty na rachunek bankowy Wydawcy albo przekazaniu przez pośrednika płatności internetowych informacji o uznaniu konta Wydawcy.

§ 4

 1. Voucher może zostać wykorzystany jedynie w serwisie transakcyjnym pixers.pl i jedynie w celu zapłaty za kupowaną za pośrednictwem powyższego serwisu Usługę Graficzną.
 2. Voucher może być wykorzystany jedynie podczas jednego procesu zakupowego Usługi Graficznej (lub kilku Usług Graficznych w ramach jednego zamówienia) tj. znajdujący się na Voucherze kod należy wpisać w odpowiednie pole, wskutek czego należna do zapłaty cena za Usługę Graficzną zostanie pomniejszona o stosowną wartość nominalną przypisaną do Vouchera.
 3. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową tylko jednokrotnie tj. przy jednym zamówieniu, w terminie jego ważności. W przypadku, gdy cena Usługi Graficznej, zakupionej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa, niż nominalna wartość Vouchera, pozostała część wartości nominalnej Vouchera przepada i nie może być wykorzystana przy kolejnym zakupie.
 4. W przypadku, gdy wartość zamówienia, przy którym i, skorzystano z Vouchera jest wyższa, niż wartość nominalna Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie. Dopłata będzie się odbywać za pomocą metod płatności udostępnianych przez serwis transakcyjny pixers.pl.
 5. Vouchery, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie łączą się ze sobą, co oznacza, iż podczas składania danego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Voucher.

§ 5

 1. W przypadku odstąpienia od umowy o zakup Usługi Graficznej i nabycia prawa do zwrotu ceny Usługi Graficznej, ta część ceny zakupu Usługi Graficznej, która została pokryta Voucherem z powrotem zostaje przypisana do Vouchera (uzupełnienie limitu kwotowego Vouchera), pod warunkiem jednak, że do odstąpienia doszło w okresie ważności danego Vouchera, o czym mowa w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 2. W żadnym razie wartość Vouchera nie jest wypłacana w gotówce.

§ 6

 1. Sprzedaż Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 3. Voucher nie stanowi nabycia usługi a jedynie jest dokumentem uprawniającym do uzyskania określonej usługi za kwotę wskazaną na Voucherze. W związku z powyższym nie ma podstaw do wystawienia faktury w momencie nabycia Vouchera.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, z poszanowaniem jednak praw nabytych. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu oraz poinformowaniu o zmianie.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2019 r.