30% NA WSZYSTKO! Masz czas tylko do 30-06-2022. | Twój kod: HAPPYDAYS30

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WSTĘP

Polska wersja niniejszego regulaminu została przetłumaczona na inne języki wyłącznie dla udogodnienia. W przypadku rozbieżności między wersją polską, a jej tłumaczeniami w innych językach, wersja polska będzie nadrzędna. W Regulaminie znajdziecie warunki korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz Użytkowników. Wasze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

DEFINICJE

  Ilekroć w Regulaminie natkniecie się na następujące terminy pisane z wielkiej litery, powinny one być rozumiane w sposób, jak tu zaproponowany:
 1. Administrator / Sprzedawca – Pixers Eu sp. z o.o., ul. Rynek 19 59-400 Jawor, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889917, NIP 8971887843, lub jej następca prawny, zarządzający Serwisem.
 2. Grafika – plik graficzny, obraz lub zdjęcie prezentowane i licencjonowane w ramach Serwisu w celu umożliwienia wykonania Usługi.
 3. Program 365 - program “365 dni na zwrot”, w ramach którego Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu zamówionej Usługi w terminie jednego roku dni od dnia dostarczenia zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Serwis – portal internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.pixers.pl, prowadzony w celu umożliwienia świadczenia Usług przez Sprzedawcę dla Użytkownika z wykorzystaniem Grafik pozyskiwanych z legalnych źródeł.
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu na wykonanie Usługi.
 6. Usługa – usługa projektowania graficznego świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu, polegająca na optymalizacji Grafiki wskazanej przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, według parametrów przez niego określonych.
 7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia od 16 roku życia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, może dokonać zakupu Usługi.
 8. Voucher - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Kart Podarunkowych Pixers.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że minimalnymi warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są łącznie:
 2. • działające i sprawne telekomunikacyjne urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon, podobne) z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlenie graficznego interfejsu użytkownika Serwisu;
  • zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja;
  • aktywne konto email;
  • łączona obsługa Javascipt i plików tekstowych cookies.
 3. Serwis stosuje pliki tekstowe cookies. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie serwera(first-party cookie) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Serwis stosuje następujące rodzaje cookies:
 5. • sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu; a także
  • stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
 6. Serwis stosuje mechanizm plików cookies w celach: (i) ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie; (ii) weryfikacji i rozwoju oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; a także (iii) statystycznych.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu (i) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego; (ii) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych; a także (iii) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
 8. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 9. Więcej o plikach cookies w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

PRAWNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Serwisu wyłącznie w ramach jego celu i funkcjonalności, pod warunkiem, między innymi, (i) przestrzegania obowiązującego prawa, w każdym zakresie istotnym dla prawidłowego, pełnego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu, (ii) powstrzymania się od ingerowania w Serwis, czy to przez wprowadzanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania, czy to przez nieuprawnione odtworzenie, przekazanie lub wykorzystanie kodów źródłowych lub innych tajemnic przedsiębiorstwa, a także (iii) powstrzymania się od dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz od korzystania z elementów Serwisu, w tym oznaczeń przedsiębiorstwa, towarów, usług, jak i innych chronionych przedmiotów własności intelektualnej, w sposób bezprawny.
 2. Treści, dane lub inne informacje dostarczone przez Użytkownika do Serwisu, w tym umieszczone w Koncie, są jego własnością, a w każdym razie Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za nie, zwłaszcza zaś za zgodność z prawem i Regulaminem tych informacji oraz ich wykorzystanie w ramach Serwisu. Użytkownik, umieszczając te informacje w ramach Serwisu, upoważnia Serwis do ich wykorzystania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo zablokowania, usunięcia lub innego rodzaju odcięcia dostępu do treści, danych i informacji przechowywanych w ramach Serwisu na zlecenie Użytkownika w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tychże lub związanej z nimi działalności, albo w innych przypadkach przewidzianych Regulaminem lub obowiązującym prawem.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Administrator dokłada starań by Serwis spełniał oczekiwania Użytkowników, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z jego niedoskonałości. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).
 2. Użytkownicy akceptują, że Serwis może zawierać łącza do zewnętrznych portali, stron i aplikacji internetowych, nie stanowiących własności ani w inny sposób zależnych lub kontrolowanych przez Administratora. Użytkownicy potwierdzają, że dostęp do Serwisu może następować za pomocą narzędzi lub usług podmiotów trzecich. W każdym razie łączenie lub korzystanie z zasobów i udogodnień podmiotów trzecich odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Serwis zachęca do zapoznania się z warunkami usług takich podmiotów trzecich w celu ustalenia praw i obowiązków Użytkownika.
 3. Sprzedawca, przyjmując do realizacji zamówienie Użytkownika, oświadcza i zapewnia, iż posiada profesjonalne umiejętności i możliwości techniczne w celu wykonania Usługi zgodnie z zamówieniem Użytkownika.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się nie przekazywać Użytkownikowi informacji reklamowych, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, numeru Skype itp. ani w żaden inny sposób umożliwiać komunikację pomiędzy, z pominięciem pośrednictwa Serwisu lub zachęcać do transakcji poza Serwisem.
 5. Użytkownik będący konsumentem oświadcza, że ma świadomość, iż dokonanie i opłacanie zamówienia w Serwisie oraz wykonanie Usługi przez Sprzedawcę w całości wiążę się z utratą przez Użytkownika uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Powyższe wynika z treści art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

ZAMÓWIENIE USŁUGI

 1. Wszelkie Grafiki, w tym również te pozyskane z zewnętrznych bibliotek cyfrowych lub z innych legalnych źródeł, wraz z cenami i dodatkowymi informacjami prezentowane w Serwisie stanowią zaproszenie Użytkownika do zawarcia Umowy. Zamówienie Użytkownik może składać poprzez internetowy system konfiguracji usług i obsługi zamówień dostępny online w Serwisie za pośrednictwem zarejestrowanego konta lub jako użytkownik niezarejestrowany.
 2. Użytkownik składa zamówienie na wykonanie Usługi na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach, takich jak m.in. niesprawne działanie Serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Sprzedawcy.
 3. W celu złożenia zamówienia Użytkownik:
 4. • wybiera z katalogu Serwisu Grafikę, na której Sprzedawca wykona Usługę; a następnie
  • konfiguruje wybraną Grafikę przy użyciu mechanizmów dostępnych w Serwisie określając parametry wydruku (m.in. kadr, rozmiar, efekt graficzny oraz materiał), do jakich wybrana Grafika powinna zostać zoptymalizowana; wreszcie
  • podaje swoje dane kontaktowe celem finalizacji Umowy.
 5. Na bazie parametrów wskazanych przez Użytkownika Sprzedawca przedstawia Użytkownikowi szczegółowe warunki Umowy, w tym co najmniej cenę Usługi, termin realizacji Usługi oraz politykę zwrotów i reklamacji. Ceny Usługi są cenami brutto.
 6. Jeżeli wybrana przez Użytkownika Grafika pochodzi ze zbiorów zewnętrznej biblioteki cyfrowej, Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu pozyskuje niezbędne uprawnienia do wybranej Grafiki od danej biblioteki cyfrowej (szczegółowa umowa licencyjna określająca dopuszczalny sposób korzystania z Grafiki przez Użytkownika dostępna jest na karcie danej Grafiki) oraz przekazuje ją Sprzedawcy celem wykonania Usługi. W każdym przypadku Sprzedawca, przystępując do realizacji Usługi w ramach Serwisu, wyraża tym samym zgodę na przestrzeganie warunków licencji i oświadcza, że będzie wykorzystywać Grafikę wyłącznie w imieniu Użytkownika w celu wykonania Usługi. Z kolei Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Grafikę może wykorzystywać jedynie do celów osobistych, bez możliwości sublicencjonowania, powielania, wykorzystywania w celach komercyjnych i ponownego wprowadzania do obrotu.
 7. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest prawnie wiążące.

WYNAGRODZENIE, OPŁATY I PROWIZJE

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę są odpłatne.
 2. Wpłaty za zamówione Usługi są dokonywane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące opłat i prowizji obowiązujących w Serwisie zawiera Załącznik 2 do Regulaminu.

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Polityka ochrony prywatności Serwisu („Polityka Prywatności”) zawarta jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowi jego integralną część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Administrator traktuje dane osobowe przekazane w ramach Serwisu. Przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, następuje na zasadach i w formach prawem przewidzianych.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane tylko w celu związanym z realizacją Umowy lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce Prywatności.
 3. O ile nie wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom, w tym w szczególności: danych innych Użytkowników, rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, technicznych i know-how Serwisu, a także danych o przychodach z transakcji w Serwisie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności, nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Serwis nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach Umów. Do sfinalizowania Umowy może nie dojść jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na przykład, gdy Użytkowni zaniechał współpracy w ramach korzystania z Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za szkody, jakie mogły powstać w majątku Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania Serwisu.
 4. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie Administrator wyłącza swoją, a także swoich pracowników, współpracowników lub podwykonawców, odpowiedzialność związaną z Serwisem, czy to umowną, deliktową lub inną, tak co do strat, jak i utraconych lub spodziewanych korzyści. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).
 5. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności i pokryć wszelkie koszty, wydatki i roszczenia poniesione lub zasądzone przez lub przeciwko Sprzedawcy w związku z postępowaniami wytoczonymi przeciwko Sprzedawcy z przyczyn, które dotyczą Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się nadto udzielić Sprzedawcy wszelkiej pomocy przy skutecznym dochodzeniu praw lub stosowaniu obrony przed roszczeniami innych Użytkowników lub osób trzecich w sprawach jakkolwiek dotyczących Użytkowników. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że całość praw do Serwisu należy do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w (i) ramach Serwisu oraz (ii) w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Serwis, jego poszczególne jego elementy (w tym graficzne interfejsy użytkownika), teksty (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje oraz opracowania materiałów podlegają ochronie prawnej przysługującej zwłaszcza bazom danych, programom komputerowym, utworom graficznym lub innym.
 3. Ochrona przysługuje również wszelkim materiałom, które Sprzedawca dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Sprzedawcy jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Sprzedawcę.
 4. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
 5. Użycie przez Użytkownika oznaczeń, w tym znaków towarowych, w szczególności oznaczenia "Pixers" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, jest zabronione.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy w następstwie użycia własności bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy.

KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może kontaktować się z Sprzedawcą w sprawie usług świadczonych w ramach Serwisu w formie:
 2. • pisemnej na adres: Pixers Eu sp. z o.o., ul. Paderewskiego 3A, 59-400 Jawor, Polska lub
  • za pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu.
 3. Reklamację w sprawie usług świadczonych w ramach Serwisu można złożyć w formie elektronicznej za pomocą odnośnika "kontakt" dostępnego na stronie Serwisu lub w formie pisemnej na adres: Pixers Eu sp. z o.o., ul. Paderewskiego 3A, 59-400 Jawor, Polska. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres email, status Użytkownika w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń i numer zamówienia.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na adres nadawcy wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 7. Reklamację wniesioną w aktualnie rozpatrywanej lub już rozpatrzonej sprawie Sprzedawca pozostawia bez rozpoznania.
 8. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat w ramach wykonywania połączeń telefonicznych z działem Call Center oraz informuje, że połączenia te mogą być obciążone opłatami zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta użytkownik.
 9. Złożenie reklamacji wyłącza możliwość skorzystania z Programu 365.
 10. Sprzedawca informuje, że ze względu na właściwości procesu technologicznego charakter zamówienia może nieznacznie różnić się od faktycznie wykonanej Usługi, które to różnice wynikają w szczególności z takich czynników jak parametry techniczne ekranu lub wybrane ustawienia wyświetlania. W związku z powyższym, Sprzedawca wskazuje, że różnica zakresów tolerancji między Usługą a zamówieniem może wynieść około 1%. W przypadku odwzorowania kolorów między Usługą a jej realizacją różnica może wynieść około 5%.
 11. Sprzedawca informuje, że w przypadku, w którym zamówienie na tę samą Usługę zostało dokonane w dwóch lub więcej oddzielnych zamówieniach, możliwe jest wystąpienie różnic zakresów tolerancji oraz odwzorowania kolorów, o których mowa w ust. 9.
 12. Okoliczności wymienione w ust. 9 i 10 nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.
 13. Złożenie reklamacji nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

PROGRAM „365 DNI NA ZWROT”

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z Programu 365 na warunkach szczegółowo opisanych w niniejszym rozdziale.
 2. Skorzystanie z Programu 365 wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zamówionej Usługi w drodze postępowania reklamacyjnego.
 3. W ramach Programu 365, Użytkownikowi przysługuje prawo zwrotu zamówionej Usługi w terminie jednego roku dni od opłacenia zamówienia, bez podania przyczyny.
 4. W celu skorzystania z Programu 365 Użytkownik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce “Reklamacje i zwroty” (link: https://pixers.pl/reklamacja/formularz-identyfikacyjny).
 5. W ramach Programu 365 zwrócone może być tylko zamówienie oryginalne, nieuszkodzone wraz z kompletną zawartością. Wyłącza się prawo zwrotu zamówień posiadających widoczne ślady użytkowania lub uszkodzenia mechaniczne bez względu na rodzaj i stopień tych uszkodzeń lub śladów użytkowania. Koszty zwrotu zamówionej Usługi pokrywa Użytkownik.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zwrócone zamówienie spełnia kryteria skorzystania z Programu 365, Użytkownikowi przysługuje wybór jednej z następujących opcji:
 7. • poprawienie zamówienia - zgodnie ze wskazówkami Użytkownika;
  • wykonania przez Sprzedawcę nowej Usługi, której całkowita wartość nie przekracza wartości zwracanego zamówienia;
  • zwrotu równowartości uiszczonej przez Użytkownika ceny w formie Vouchera.
 8. W przypadku wyboru sposobu opisanego w ust. 6 pkt 1 lub 2, Sprzedawca zobowiązuje się do jego realizacji, w terminie 14 dni od dnia akceptacji zwrotu. Za moment realizacji przyjmuje się dzień wysyłki poprawionego lub nowego zamówienia na adres Użytkownika.
 9. W przypadku wyboru sposobu opisanego w ust. 6 pkt 3 (zwrot ceny na Voucher), Sprzedawca:
 10. • zobowiązuje się do zwrotu uiszczonej ceny w formie wydania Użytkownikowi Vouchera;
  • Voucher zostanie przesłany na adres mailowy Użytkownika, wskazany w formularzu kontaktowym, w ciągu 14 dni od dnia akceptacji zwrotu;
  • nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, opisane w § 6 ust. 1 Regulaminu Kart Podarunkowych Pixers.
 11. Voucher, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 upoważnia Użytkownika do ponownego zakupu Usług w Serwisie do wartości nominalnej wskazanej w Voucherze, z zastrzeżeniem ust. 10.
 12. Przy dokonaniu zakupu Usługi, której wartość nominalna jest wyższa niż wartość Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy w cenie.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Voucher, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, jest ważny w okresie jednego roku liczonego od dnia jego przesłania na adres mailowy wskazany w formularzu kontaktowym.
 14. W przypadku zamówienia Usługi opłaconej za pomocą Vouchera, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, prawo do skorzystania z Programu 365 nie przysługuje. Postanowienie niniejszego ustępu nie wyłącza uprawnienia do złożenia reklamacji w drodze postępowania reklamacyjnego oraz uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora (z zastrzeżeniem ust. 2), w celu rejestracji i obsługi Konta Usługodawcy, oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie, w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych. W razie wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane także w celu kierowania treści marketingowych wybranym kanałem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności.
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych użytkowników, których dane przetwarza w związku z Usługą/ Umową.

POSTANOWIENIE RÓŻNE

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).
 2. Z zastrzeżeniem ogólności ust. 1 niniejszego artykułu, Użytkownik będący konsumentem chronionym przez prawo Unii Europejskiej może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i wymagalne.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Administrator niezwłocznie powiadomi o zmianie Regulaminu lub wersji Serwisu. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z Serwisu w jego nowej wersji lub pod rządami nowego Regulaminu niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia: kontynuacja korzystania z Serwisu oznacza zgodę użytkownika na wprowadzone zmiany.
 5. Oświadczenie o rezygnacji z korzystania z Serwisu powinno nastąpić w formie pisemnej na następujący adres: Pixers Eu sp. z o.o., ul. Paderewskiego 3A, 59-400 Jawor, Polska. Skutkiem rezygnacji jest, według , zablokowanie dostępu do Serwisu albo ograniczenie funkcjonalności, zawieszenie lub usunięcie Konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 7. Wszelkie prawa wynikające z Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Sprzedawcy.

ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: ZAŁĄCZNIK NR 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

DATA AKTUALIZACJI

Niniejszy regulamin został ostatnio zmieniony 7 kwietnia 2021 r.