OBNIŻYLIŚMY CENY O 40%! Tylko do końca 25-09-2023
OBNIŻYLIŚMY CENY O 40%! Tylko do końca 25-09-2023
OBNIŻYLIŚMY CENY O 40%! Tylko do końca 25-09-2023
OBNIŻYLIŚMY CENY O 40%! Tylko do końca 25-09-2023
OBNIŻYLIŚMY CENY O 40%! Tylko do końca 25-09-2023
Fototapety, naklejki, obrazy i plakaty – PixersPolityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookie własne oraz partnerów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji sklepu oraz w celach analitycznych i marketingowych. Cookies będą wykorzystywane przede wszystkim w dopasowaniu treści marketingowych do Twoich preferencji i potrzeb oraz do personalizacji reklam. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie będzie wymagać Twojej zgody, którą można potwierdzić poprzez „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli zaistnieje potrzeba dostosowania zgody do wykorzystywania plików cookies przez nas oraz naszych partnerów, prosimy o kliknięcie w „Zarządzaj cookies”. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie poprzez zmianę wybranych ustawień. Korzystanie z plików cookie jest równoznaczne z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, których administratorem jest Pixplanet Sp. z o.o. W niektórych przypadkach administratorami danych mogą być również nasi partnerzy. Wszelkie informacje o wykorzystywaniu plików cookie oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez nas i naszych partnerów oraz o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce Cookies

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej pod adresem strony internetowej www.pixers.pl przez PIXPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00 - 684 Warszawa ul. Wspólna 62) NIP: 7011108489, REGON: 52328471600000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000995162, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN; e-mail: kontakt@pixers.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

Administrator prowadzi Infolinię, za pośrednictwem której można skontaktować́ się w sprawach Serwisu Internetowego, oferowanych produktów lub złożonego zamówienia. Infolinia dostępna jest pod numerem: 727724961. Opłata za połączenie z Infolinią, jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej. Ponadto, istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mailowy: kontakt@pixers.pl

II. DEFINICJE

Administrator/Sprzedawca – oznacza PIXPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00 - 684 Warszawa ul. Wspólna 62) NIP: 7011108489, REGON: 52328471600000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000995162, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN; e-mail: kontakt@pixers.pl będąca jednocześnie Administratorem Serwisu Internetowego.

Dostawca Usług Płatniczych - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Klientów w ramach Serwisu Internetowego:

Karta Podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do jego wykorzystania za pośrednictwem Serwisu Internetowego o wartości równej nominałowi wskazanemu na Karcie Podarunkowej, posiadający unikalny kod pozwalający na zakup Produktów oferowanych w Serwisie Internetowym

Klient - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego w związku z czynnościami niezwiązanymi bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu Internetowego mająca na celu umożliwienie mu łatwego złożenia Zamówienia

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w szczególności koszty wysyłki

Ustawa – to jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową www.pixers.pl, a także osoba korzystająca z dostępnych usług na stronie internetowej

Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Internetowego - skonfigurowany przez Klienta mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osób prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z Serwisu Internetowego w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w Serwisie Internetowym

Serwis Internetowy – prowadzony przez Administratora serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, na stronie internetowej www.pixers.pl

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane osobowe Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Użytkownikowi złożenie Zamówienia.
 2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Internetowego pod adresem: www.pixers.pl/strony/regulamin-serwisu-internetowego oraz mogą pobrać Regulamin w formie pliku PDF i sporządzić jego wydruk.
 3. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Poprawne działanie Serwisu Internetowego nie jest gwarantowane dla każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tytułu niepoprawnego działania Serwisu Internetowego lub jego poszczególnych funkcji.
 4. Minimalnymi warunkami technicznymi korzystania z Serwisu Internetowego są łącznie:
  a) działające i sprawne telekomunikacyjne urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon, podobne) z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlenie graficznego interfejsu użytkownika Serwisu Internetowego;
  b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja;
  c) aktywne konto e - mail;
  d) włączona obsługa JavaScript i plików tekstowych cookies.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Komunikacja Serwisu Internetowego z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą powiadomień push jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywania na swoim urządzeniu. Wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień push nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego, ale skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 7. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu Internetowego. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: PIXPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00 - 684 Warszawa ul. Wspólna 62) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@pixers.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego.
 9. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

IV. INFORMACJA O PRODUKTACH I CENACH

<

ol type="1">

 • Sprzedawca w ramach Serwisu Internetowego sprzedaje i dostarcza produkty pełnowartościowe, w opakowaniach przewidzianych przez producenta. Sprzedawca przyjmuje odpowiedzialność względem Klienta za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy – na zasadach wskazanych w Ustawie.
 • Ze względu na właściwości procesu technologicznego dostarczony Produkt może nieznacznie różnić się od zamówionego Produktu - różnice te wynikają w szczególności z takich czynników jak parametry techniczne ekranu lub wybrane ustawienia wyświetlania. Sprzedawca informuje, że wyżej wskazana okoliczność nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
 • Ceny wszystkich Produktów dostępnych w Serwisie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatki). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Za Produkty dostarczane na terenie Unii Europejskiej nie są naliczane żadne dodatkowe podatki ani cła.
 • Dostawa Produktów poza teren Unii Europejskiej może spowodować wystąpienie dodatkowych kosztów, między innymi w postaci podatków i cła. Do zapłaty dodatkowych kosztów zobowiązany jest Klient.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Prezentacja w Serwisie Internetowym wszelkich Produktów, w tym również tych pozyskanych z zewnętrznych bibliotek cyfrowych lub z innych legalnych źródeł, wraz z cenami i dodatkowymi informacjami nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób:
   a) Klient wybiera dostępny w Serwisie Internetowym Produkt i dokonuje konfiguracji wybranego Produktu przy użyciu mechanizmów dostępnych w Serwisie Internetowym określając parametry wydruku (w szczególności: kadr, rozmiar, efekt graficzny oraz materiał) do jakich wybrany Produkt powinien zostać zoptymalizowany;
   b) Klient dodaje wybrany i skonfigurowany Produkt do Koszyka - do momentu naciśnięcia przycisku „Do kasy” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w Koszyku poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka;
   c) Po naciśnięciu przycisku „Do kasy” Klient przechodzi do formularza Zamówienia. Klient samodzielnie wypełnia formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami lub Konsumentami wykonującymi działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza Zamówienia wystawienia faktury VAT, również numeru NIP;
   d) W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą przycisku: „Przejdź do płatności”;
   e) Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem Sprzedawcy o otrzymaniu oferty Klienta zgodnie z treścią Zamówienia. Potwierdzenie zostanie wysłane niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania Zamówienia;
   f) Klient wybiera sposób zapłaty i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
   g) Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego Dostawcy Usług Płatniczych, w celu dokonania płatności. w zależności od wybranego sposobu zapłaty;
   h) Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje wiadomość e - mail zawierającą w tytule „Dziękujemy za opłacenie zamówienia” na adres wskazany w formularzu Zamówienia, stanowiącą potwierdzenie zawartej pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży.
   i) Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się po tym jak Klient otrzyma wiadomość e - mail zawierającą w tytule: „Rozpoczęliśmy realizację Twojego zamówienia” stanowiącą potwierdzenie zawartej pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży. Wraz z informacją o rozpoczęciu realizacji Zamówienia Klient otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokument sprzedaży, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy.
  3. W razie stwierdzenia niedostępności wszystkich zamówionych Produktów, Sprzedawca poinformuje Klienta o odmowie realizacji Zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych Produktów i anuluje zamówienie. W razie dokonania przez Klienta zapłaty za anulowane zamówienie zastosowanie ma postanowienie ust. 4 poniżej.
  4. Dostępność informacji o Produktach w Serwisie Internetowym nie oznacza rzeczywistej dostępności tych Produktów i możliwości realizacji Zamówienia. W przypadku niedostępności całości lub części produktów objętych Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W razie anulowania zamówienia Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za anulowane zamówienie, nie później niż w terminie siedmiu dni od wysłania do Klienta informacji o anulowaniu Zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  VI. PŁATNOŚCI

  1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt spośród możliwości podanych na stronie Serwisu Internetowego. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
   a) szybkie przelewy elektroniczne w systemie PayU;
   b) płatność w systemie PayPal;
   c) płatność za pomocą kart płatniczych za pośrednictwem platformy Stripe.
  2. Serwis Internetowy korzysta z usług Dostawcy Usług Płatniczych na przetwarzanie płatności internetowych oraz na przechowywanie danych Klientów dotyczących informacji o kartach kredytowych, kartach debetowych lub innych metodach płatności oferowanych w Serwisie Internetowym.
  3. Korzystanie z usług płatniczych dostępnych w Serwisie Internetowym wiąże się z nawiązaniem odrębnego stosunku prawnego z Dostawcą Usług Płatniczych i zaakceptowania jego regulaminu. Serwis Internetowy nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Klient powinien skontaktować się z Dostawcą Usług Płatniczych celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Serwis Internetowy nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
  4. W przypadku dokonywania przedpłaty Klient zobowiązany jest dokonać płatności w trakcie procesu Zamówienia. Nieuiszczenie płatności w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

  VII. DOSTAWA PRODUKTÓW

  1. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
  2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem kuriera. Koszty dostawy Produktów o ile są naliczane, opłacane są przez Klienta przy opłacaniu Zamówienia.
  3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktów (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktów przez kuriera.
  4. Dostawa Produktów odbywa się zgodnie z terminem wskazanym w Zamówieniu lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w ich dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta.
  6. Brak odbioru Produktów przez Klienta (niezależnie od przyczyny) wiąże się z koniecznością zwrotu przez Klienta na rzecz Sprzedawcy kosztów przesyłki zwrotnej. Ponowna dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie po opłaceniu kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów ponownej dostawy.
  7. Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w razie uszkodzenia spisać z nim protokół szkody. Zalecane jest również sfotografowanie uszkodzonej przesyłki, jak i Produktu.
  8. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu kurierowi na Klienta będącego Przedsiębiorcą przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

  VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   KONSUMENCI
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy.
  2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
  4. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
  5. W wypadkach określonych Ustawą, w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
   a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
   b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył;
   c) pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten występuje nadal;
   d) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 3;
   e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  6. Konsument nie może żądać odstąpienia od Umowy, Sprzedaży jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
  7. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy na adres: kontakt@pixers.pl. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Konsumenta przewidzianego w ramach rękojmi.
  8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
  9. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Konsumenta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
  10. Złożenie reklamacji wyłącza możliwość skorzystania z Programu 365.
  11. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich poprzez: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  12. Pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.
  13. PRZEDSIĘBIORCY
  14. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia).
  15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
  16. Jeżeli Produkt ma wadę, Przedsiębiorca może:
   a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produkt na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
   b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  17. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy na adres: kontakt@pixers.pl. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.
  18. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Przedsiębiorcy składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
  19. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Konsumenta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

  IX. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie Internetowym (z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej) bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, którego Konsument wszedł w posiadanie Produktu, lub którego osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
  2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem.
  3. Sprzedawca udostępnia Konsumentom następujące sposoby odstąpienia od umowy:
   a) wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy: PIXPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00 - 684 Warszawa ul. Wspólna 62);
   b) wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy: kontakt@pixers.pl
  4. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy, wskazany w ust. 3b) powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w każdym razie nie później niż [24] godziny od trzymania oświadczenia Konsumenta.
  5. Konsument może odstąpić zarówno w zakresie całego zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Produktów ujętych w zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Produktów ujętych w zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Produktów ujętych w zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy).
  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt w zakresie którego odstąpił od umowy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem na adres podany przez Sprzedawcę.
  9. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza charakter, cechy, przeznaczenie i funkcjonowanie Produktu.
  11. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3 Ustawy).

  X. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. PROGRAM „365 DNI NA ZWROT”

  1. Klientowi przysługuje prawo zwrotu Produktu w ramach Programu 365 na warunkach szczegółowo opisanych w niniejszym rozdziale.
  2. W ramach Programu 365, Klientowi przysługuje prawo zwrotu Produktu w terminie jednego roku od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Klient zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce “Reklamacje i zwroty”.
  3. Warunkiem skorzystania z Programu 365 jest stwierdzenie braku trwałości wydruku na Produkcie (utrata intensywności barw). Zgłoszenie zwrotu w ramach Programu 365 musi zawierać zdjęcie potwierdzające w sposób jednoznaczny brak trwałości wydruku na Produkcie.
  4. W ramach Programu 365 zwrócony może być wyłącznie Produkt oryginalny, nieuszkodzony wraz z kompletną zawartością. Wyłącza się prawo zwrotu Produktu posiadającego widoczne ślady użytkowania lub uszkodzenia mechaniczne bez względu na rodzaj i stopień tych uszkodzeń lub śladów użytkowania. Koszty zwrotu Produktu pokrywa Klient.
  5. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zwrócony Produkt spełnia kryteria skorzystania z Programu 365, Klientowi przysługuje wybór jednej z następujących opcji:
   a) poprawienie zamówienia — zgodnie ze wskazówkami Klienta;
   b) dostarczenia przez Sprzedawcę nowego Produktu, którego całkowita wartość nie przekracza wartości zwracanego Produktu;
   c) zwrotu równowartości uiszczonej przez Klienta ceny w formie Karty Podarunkowej.
  6. W przypadku wyboru sposobu opisanego w pkt 6 ust a) Sprzedawca zobowiązuje się do jego realizacji, w terminie 14 dni od dnia akceptacji zwrotu. Za moment realizacji przyjmuje się dzień wysyłki nowego Produktu na adres Klienta.
  7. W przypadku wyboru sposobu opisanego w pkt 6 ust. b) Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu uiszczonej ceny w formie wydania Klientowi Karty Podarunkowej, która zostanie przesłana na adres e - mail Klienta wskazany w formularzu kontaktowym, w ciągu 14 dni od dnia akceptacji zwrotu.
  8. Karta Podarunkowa upoważnia Klienta do ponownego zakupu Produktu w Serwisie Internetowym do wartości nominalnej wskazanej w Karcie Podarunkowej, z zastrzeżeniem pkt 9.
  9. Przy dokonaniu zamówienia Produktu, którego wartość nominalna jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy w cenie.
  10. Karta Podarunkowa jest ważna w okresie 12 miesięcy liczonego od dnia jej przesłania na adres e - mail wskazany w formularzu kontaktowym.
  11. W przypadku zamówienia Produktu opłaconego za pomocą Karty Podarunkowej prawo do skorzystania z Programu 365 nie przysługuje. Wyżej wskazane postanowienie nie wyłącza uprawnienia do złożenia reklamacji w drodze postępowania reklamacyjnego oraz uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  12. Szczegółowe zasady korzystania z Kart Podarunkowych określa Regulamin Kart Podarunkowych, który znajduje się pod adresem: www.pixers.pl/gift-card-terms-of-use.

  XI. GWARANCJA

  1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu.
  2. W wypadku Produktów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w Serwisie Internetowym.
  3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

  XII. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Serwis Internetowy lub poszczególne jego elementy, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo.
  2. Ochrona dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis Internetowy dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.
  3. Korzystanie z Serwisu Internetowego nie powoduje przyznania Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek znaków towarowych znajdujących się w Serwisie Internetowym.
  4. Użycie przez Użytkownika firmy lub znaków towarowych Administratora w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej i uprzednim pisemnym zaaprobowaniu wzorów takich dokumentów lub materiałów przez Administratora.
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, w następstwie użycia nazwy firmy lub znaków.
  6. Jeżeli wybrany przez Użytkownika Produkt pochodzi ze zbiorów zewnętrznej biblioteki cyfrowej, Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu Internetowego pozyskuje niezbędne uprawnienia do wybranego Produktu od danej biblioteki cyfrowej (szczegółowa umowa licencyjna określająca dopuszczalny sposób korzystania z Produktu przez Użytkownika dostępna jest na karcie danego Produktu). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Produkt może wykorzystywać jedynie do celów osobistych, bez możliwości sublicencjonowania, powielania, wykorzystywania w celach komercyjnych i ponownego wprowadzania do obrotu.

  XIII. OPINIE

  1. Administrator umożliwia Użytkownikom, wyrażenie Opinii na temat Serwisu Internetowego oraz Produktów.
  2. Opinie nie są weryfikowane przez Administratora pod kątem ich pochodzenia od Klientów, którzy używali Produktu lub go nabyli.
  3. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać: wulgaryzmów, treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, treści o charakterze reklamowym, treści naruszających prawa podmiotów trzecich.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usunięcie, ujawnienie, utratę lub modyfikację tych opinii.
  5. Administrator zamieszcza w Serwisie Internetowym wszystkie Opinie zebrane od Użytkowników (zarówno pozytywne jak i negatywne).Administrator zastrzega sobie prawo do przeglądania i usuwania tych opinii z Serwisu Internetowego w dowolnym momencie, które w ocenie Administratora są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa. Usunięcie opinii jest nieodwracalne.

  XIV. NEWSLETTER

  1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie i opcjonalnie wyrażą na to zgodę.
  2. Subskrypcję Newslettera zamawia się poprzez odpowiedni formularz dostępny w Serwisie Internetowym.
  3. Z chwilą potwierdzenia aktywacji Newslettera, pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
  4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres kontakt@pixers.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

  XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem: pixers.pl/strony/privacy-policy-1

  XVI. ZMIANA REGULAMINU

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
  3. O zmianach Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres poczty elektronicznej na 15 dni przed ich wejściem w życie.
  4. Administrator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15 - dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy: podlega obowiązkowi prawnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia, musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami.
  5. Klientów, którzy dokonali zakupu Produktu w Serwisie Internetowym przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.

  XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
  4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  DATA AKTUALIZACJI

  Niniejszy regulamin został ostatnio zmieniony 1 stycznia 2023 r.